Operatörler – C Programlama Dili

Aritmetik Operatörler

Operator Açıklama Ornek Anlami
+ toplama x+y x ve y nin toplamı
- cikarma x-y x ve y nin farkı
* carpma x*y x ve y nin çarpımı
/ bolme x/y x ve y nin oranı
% artık bölme x%y x/y den kalan sayı


Atama Operatörleri

Operator Açıklama Ornek Anlamı
= atama x=7; x=7;
+= ekleyerek atama x+=3; x=x+3;
-= eksilterek atama x-=5; x=x-5;
*= çarparak atama x*=4; x=x*4;
/= bölerek atama x/=2; x=x/2;
%= bölüp, kalanını atama x%=9; x=x%9;
++ bir arrtırma x++; veya ++x; x=x+1;
-- bir azaltma x--; veya --x; x=x-1;

Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler

Operator Açıklama Ornek Anlamı
> büyüktür x>y x, y den büyük mü?
< küçüktür x<y x, y den küçük mü?
== eşittir x==y x, y ye eşit mi?
>= büyük-eşittir x>=y x, y den büyük yada eşit mi?
<= küçük-eşittir x<=y x, y den küçük yada eşit mi?
!= eşit değil x!=y x, y den farklı mı?
&& mantıksal VE x>2 && x<y x 2 den büyük VE y den küçük mü?
|| mantıksal VEYA x>2 || x<y x 2 den büyük VEYA y den küçük mü?

Bit düzeyinde işlem yapan operatörler

Operator Açıklama Ornek Sonucu
& ve 10 & 25 (00001010 & 00011001) 8 (00001000)
| veya 10 | 25 (00001010 | 00011001) 27 (00011011)
^ özel veya 10 ^ 25 (00001010 ^ 00011001) 19 (00010011)
~ değil ~10 (00001010) 245 (11110101)
>> sağa kaydırma 12 >> 3 (00001100 >> 3) 1 (00000001)
<< sola kaydırma 12 << 3 (00001100 << 3) 96 (01100000)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir